ĶEKAVAS NOVADA KOOPERATĪVĀ KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA

 • tālrunis saziņai:
  22040110

 

BIEDRU UZŅEMŠANA

Par Ķekavas novada Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības biedru var kļūt:

 • Ķekavas, Salaspils, Ogres, Bauskas, Olaines novada un Rīgas pilsētas iedzīvotāji vai šo pašvaldību teritorijā:
  • ir nekustamā īpašuma īpašnieki vai
  • veic komercdarbību vai aroddarbību
 • Par Sabiedrības biedriem var kļūt jau uzņemto biedru laulātie un pirmās pakāpes radinieki, kā arī nepilngadīgiem bērniem krājaizdevumu sabiedrībās;
 • Par Sabiedrības biedriem var kļūt Ķekavas, Salaspils, Ogres, Bauskas, Olaines novada un Rīgas pilsētas iedzīvotāji.
 • Par vienas krājaizdevumu Sabiedrības biedru var būt persona, kas ir:
 • pilngadīgas rīcībspējīgas fiziskās personas, kuras nodarbinātas pie viena darba devēja;
 • pilngadīgas rīcībspējīgas fiziskās personas, kuras ir vienas korporācijas (profesionālas biedrības) vai profesionālas radošas sabiedriskās organizācijas, vai arodbiedrības (arodbiedrību apvienības), vai sporta sabiedriskās organizācijas dalībnieki. Šādas krājaizdevu Sabiedrības biedrs var būt arī attiecīgā sabiedriskā vai arodorganizācija;
 • individuālais komersants, individuālais (ģimenes) uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, ja to īpašnieki ir krājaizdevu Sabiedrības biedri;
 • komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība), kuras dalībnieki ir fiziskās personas, ja vienam vai vairākiem krājaizdevumu Sabiedrības biedriem pieder vairāk nekā 50 procentu balsstiesību šādu Sabiedrību pamatkapitālā;
 • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, dārzkopības kooperatīvā sabiedrība vai cita sabiedrība, kurai nav komersanta statusa, ja vismaz vienam krājaizdevu Sabiedrības biedram pieder balsstiesības šādu sabiedrību pamatkapitālā;
 • biedrība, kuras biedri ir tikai fiziskās personas un vismaz viens no viņiem ir krājaizdevumu Sabiedrības biedrs.

Lai kļūtu par Ķekavas novada Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības biedru ir:

 • Ir jāiepazīstas ar Sabiedrības statūtiem;
 • Jāaizpilda iesnieguma veidlapa;
 • Jāiemaksā iestāšanās nauda EUR 15.00;
 • Jāiegādājās vismaz viena pamatpaja EUR 15.00 vērtībā.