ĶEKAVAS NOVADA KOOPERATĪVĀ KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA

  • tālrunis saziņai:
    22040110

 

STRUKTŪRA

Ķekavas novada Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība ir brīvprātīga fizisko un juridisko personu apvienība ar mainīgu biedru skaitu un kapitālu.

Biedru kopsapulce ir Ķekavas novada Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības augstākā lēmējinstitūcija.

Valde ir Sabiedrības izpildu institūcija, kas vada un pārzina Sabiedrības darbību. Valde ir atbildīga par Sabiedrības darbību, kā arī par Sabiedrības lietvedības un grāmatvedības uzskaites atbilstību likumiem. Valde nodrošina biedru kopsapulces lēmumu izpildi.

Kredītkomiteja izskata iesniegumus par kredītu piešķiršanu, izvērtē kredītņēmēju maksātspēju un pieņem lēmumu par kredīta piešķiršanu. Kredītu izsniegšana notiek saskaņā ar Kredītpolitiku. Kredītkomiteja uzrauga izsniegtos kredītus, novērtē Sabiedrības kredītus. Kredītu piešķiršanu apstiprina sabiedrības valde.

Revīzijas komisija pilda iekšējā audita dienesta pienākumus, pārbauda Sabiedrības darbību. Revīzijas komisija ir atbildīga par savu darbību un sniedz atskaiti par savu darbību biedru kopsapulcei.

Darbinieki veic uzskaiti, apkalpo klientus.
 

Ķekavas novada kooperatīvās krājaizdevumu sabiedrības struktūra

struktura